Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások  - Online időpontfoglalás Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság (2021. szept 30-ig)  - Józsefváros Újság megjelenések (PDF) Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Időközi Választás 2022

Általános tájékoztatás jelölő szervezeteknek, jelölteknek

Jelölő szervezet bejelentése az időközi önkormányzati választáson

 

A helyi önkormányzati képviselők időközi választásán jelölő szervezetként a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő


- párt,

- egyéb egyesület (a szakszervezet kivételével), valamint

- olyan nemzetiségi szervezet (egyesület, párt és szakszervezet kivételével) vehető nyilvántartásba, amely a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) alapján azon túl, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepel, alapszabályában - a nemzetiségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve - rögzített célja a Nektv. 1. mellékletében megjelölt valamely nemzetiség (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) képviselete.


A párt, valamint az egyesület és a nemzetiségi szervezet (a továbbiakban együtt: jelölő szervezet) jelölő szervezetként történő bejelentésére a 2022. április 21. napjától hatályos, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet és a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosításáról szóló 11/2022. (IV.21.) IM rendelet 1. melléklete szerinti P3 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre, mely honlapunkról letölthető. A későbbiekben az adatváltozásokat szintén ezen a nyomtatványon kell bejelenteni. A jelölő szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába jogerősen bejegyzett képviseletre jogosult személy jelentheti be a helyi választási bizottságnál.


A törvényes képviselőnek (együttes aláírási jog esetén személyeknek) saját kezű aláírásával kell ellátnia a jogszabályban meghatározott P3 jelű formanyomtatványt. A nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a választási szervnél, meghatalmazás nem szükséges.


Nemzetiségi szervezet esetében a szervezet alapszabályát nem kell csatolni a bejelentéshez, azt a választási szervek hivatalból szerzik be.


A közös jelöltet, illetve listát állítani szándékozó jelölő szervezeteknek külön-külön kell jelölő szervezetként bejelentkezniük a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.

 

Meghatalmazott bejelentése

P3 jelű formanyomtatványt kizárólag a jelölő szervezet bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselője írhatja alá. A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő a P3 jelű formanyomtatvány (10) pontjában a jelölő szervezettel kapcsolatos nyilatkozat megtételre jogosult képviselőt nevezhet meg (a továbbiakban: meghatalmazott).


A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő, valamint a P3 jelű formanyomtatvány (10) pontjában megadott, nyilatkozattételre jogosult képviselő további meghatalmazottakat jelenthet be a választási szerveknél. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (csoportos) meghatalmazásokat a jelölő szervezet nyilvántartásba vételére jogosult választási bizottság mellett működő választási irodához kell eljuttatni hivatali időben.


A képviseleti jogosultság tovább delegálásához használható meghatalmazás mintája elérhető honlapunkon. A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő(k), valamint a fentiek szerint bejelentett meghatalmazottak adatait a választási  iroda rögzíti a választások informatikai rendszerében, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szervek előtt.


Fentieken túl, az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek, akik e meghatalmazás bemutatása mellett és tartalma szerint jogosultak a jelölő szervezet nevében eljárni a választási szervek előtt. A jelölő szervezet képviselője aláírásának hitelességét a választási szervek nem ellenőrzik, további okiratok (aláírási címpéldány stb.) becsatolását nem kérhetik.

 

A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

A jelölő szervezetet az időközi önkormányzati képviselőválasztás esetén az időközi választással érintett, területileg illetékes helyi választási bizottságnál kell bejelenteni. A bejelentés a P3 jelű formanyomtatványnak a választási bizottság mellett működő választási irodának való átadását jelenti.


A bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetekbírósági nyilvántartásában a választási iroda ellenőrzi. A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek.


A jelölő szervezetek nyilvántartásba vételére az időközi önkormányzati választás helye szerinti helyi, illetve területi választási bizottságok jogosultak. Időközi önkormányzati képviselő-választás esetén a helyi választási bizottság jár el a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele során.


Amennyiben a szervezet bejelentése minden jogszabályi feltételnek megfelel, a választási bizottság legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon nyilvántartásba veszi.


Az időközi önkormányzati képviselő-választáson használandó nyomtatványok (pl.: jelölő szervezet bejelentése P3, egyéni jelölt bejelentése E2, ajánlóív igénylése A4, MEGBÍZÁS helyi választási bizottság tagjának, MEGBÍZÁS szavazatszámláló bizottság tagjának) a www.valasztas.hu oldalról, az alábbi elérési útvonalon keresztül letölthetőek:

https://www.valasztas.hu/idokozi-helyi-onkormanyzati-valasztas4

 

A jelölő szervezet bejelentésével kapcsolatos tájékoztatás a www.valasztas.hu oldalról, az alábbi elérési útvonalon keresztül letölthető:

https://www.valasztas.hu/idokozi-helyi-onkormanyzati-valasztas

 

A jelöltállítással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu oldalról, az alábbi elérési útvonalon keresztül letölthető (az egyéni választókerületi jelölt linket kell megnyitni):

https://www.valasztas.hu/idokozi-helyi-onkormanyzati-valasztas1


A jelölő szervezetekre, jelöltekre vonatkozó határidők


I. A választási bizottságok


1. A választási bizottság megbízott tagját a helyi választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni 2022. június 17-én (péntek) 16.00 óráig. [Ve. 30. § (1) és (2) bekezdés].


II. A jelöltállítás


1. Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését (2022. április 12.) követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a helyi választási bizottságnál. [Ve.  307/D. §]

2. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet a helyi választási irodától igényelheti a választás kitűzését (2022. április 12.) követően. [Ve. 120. § (2) bekezdés]

3. A helyi választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. május 7-én (szombat) átadja az igénylő, vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

4. Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2022. május 23-án (hétfő) 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]

5. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a helyi választási irodának 2022. május 23-án (hétfő) 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. Nem szabható ki bírság a legkésőbb 2022. május 24-én (kedd) 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után [Ve. 124. § (2)-(3) bekezdés]


III. A választási kampány


1. A választási kampányidőszak 2022. május 7-től (szombat) 2022. június 26-án (vasárnap) a szavazás befejezéséig tart. [Ve. 139. § (1) bekezdés]

2. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – a Ve. a 89. § rendelkezéseire is figyelemmel – az egyéni jelölt kérésére - az érintett választókerületre kiterjedően - a helyi választási iroda öt napon belül, de legkorábban a Ve. 132. § szerinti nyilvántartásba vétele jogerőre emelkedését követően átadja. [Ve. 153. § (1) bekezdés]

3. A 2. pont szerinti adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt legkésőbb 2022. június 26-án (vasárnap) 16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni a helyi választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

4. A szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, valamint e területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon nem folytatható kampánytevékenység 2022. június 26. napján. [Ve. 143. § (1) bekezdés]

5. 2022. június 26-án (vasárnap) választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés]

6. 2022. június 26-án (vasárnap) politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

7. 2022. június 26-án (vasárnap) a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás befejezése után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]

8. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték 2022. július 26-án (kedd) 16.00 óráig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. [Ve. 144. § (7) bekezdés]


Kapcsolódó dokumentumok

visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Online időpontfoglalás az Anyakönyvi irodához és az Adóügyi irodához:
https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben