Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások  - Online időpontfoglalás Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság (2021. szept 30-ig)  - Józsefváros Újság megjelenések (PDF) Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Közérdekű adatok

Tájékoztató a közérdekű adatok igényléséről


„Közérdekű adatok: joga van tudni, joga van igényelni”


Közérthető összefoglaló a közérdekű adatigénylés rendjéről a Józsefvárosi Önkormányzattól

Minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy tudja, hogy egy adott önkormányzat hogyan működik, gazdálkodik: mit, miért és hogyan cselekszik, mire és mennyi közpénzt költ, hogyan kezeli a közvagyont, milyen szerződéseket köt. Ezeket és ehhez hasonló adatokat nevezzük közérdekű adatoknak. A közérdekű adatokhoz való hozzáférés a részvételiséget célnak tekintő demokrácia alapja. A Józsefvárosi Önkormányzat felé a közérdekű adatok megismerésére való igényét bárki jelezheti. Önnek is joga van tudni, joga van közérdekű adatot igényelni.

I. Szabályozási alapok

A Józsefvárosi Önkormányzathoz és a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz beérkező, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről szóló általános- és részletszabályokat tartalmazza:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet,
 • az Önkormányzat és a Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és a közérdekű adatszolgáltatásáról szóló -6/2018.(V.25.) sz. jegyzői utasítással kiadott- szabályzat,
 • a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 5/2019. (V.08.) sz. jegyzői utasítás,
 • a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX.30.) Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1/2016. (X.27.). sz. polgármesteri-jegyzői közös utasítás

közérdekű adat: az állami, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;  

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;  

 

A Polgármesteri Hivatal elősegíti és biztosítja a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, különös tekintettel az alábbiakra:

az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati költségvetés végrehajtása (pl. féléves, éves - beszámolók),

 • az önkormányzati vagyon kezelése
 • a közpénzek felhasználása és az erre kötött szerződések,
 • az Önkormányzat és a Hivatal működése, struktúrája, feladat-és hatáskörök, személyi állomány.

A felsorolt rendszeresen közzétett közérdekű adatokat a honlapon itt találja: Közérdekű adatok menüpont alatt.

II. Közérdekű adatok megismerése

Önkormányzatunk igyekszik a lehető legtöbb adatot, információt elérhetővé tenni a honlapon, azért, hogy az érdeklődök a lehető leggyorsabban és közvetlenül tudjanak tájékozódni. Közérdekű adatok megismerése iránti igényt formai kötöttségek nélkül bárki szóban, írásban, vagy elektronikus úton nyújthat be. Az adatigénylésben egyértelművé kell tenni, hogy az a közérdekű adat megismerésére irányul. Az igénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre vonatkozó kérés elutasítható.  

Az adatigénylő köteles megadni nevét és elérhetőségét (cím, e-mail cím), ezen túlmenően egyéb adatok megadására nem köteles.

1. Közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény benyújtható:

 • személyesen: Polgármesteri Hivatalban
 • postai címére: 1082 Budapest, Baross utca 63-37.
 • az e-mail címére: hivatal@jozsefvaros.hu
 • faxszámára: 06 1 313 6696.

2. A kérelemben meg kell jelölni:  

 • az igényelni kívánt közérdekű adatot (részletes, egyértelmű megjelölés)
 • az igényelt adatokról való tájékoztatás módját (pl. posta, email vagy fax).

3. Költségtérítés

A közérdekű adat megismerése és igénylése fő szabályként ingyenes.

Vannak azonban olyan esetek, amikor az adatigénylést teljesítő közfeladatot ellátó szerv költségtérítést kérhet (pl.: adatok kérés szerinti tisztítása, rendezése, nyomtatása stb.). A költségtérítés jellemzően az adatigénylés teljesítéséhez kapcsolódó jelentős mértékű munkaerő-igénybevételhez, vagy egyéb költséghez (nyomtatás, adathordozó, postai költség stb.  stb.) kapcsolódik.

A felmerült költségtérítés mértékéről a Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt, akinek 30 napon belül kell nyilatkoznia, hogy továbbra is fenntartja-e az igénylését (azaz kifizeti a felmerülő költségeket) vagy nem. A teljesítéstől (költségtérítés kifizetésétől) számított 15 napon belül a Hivatal köteles teljesíteni az adatigénylést.

A vonatkozó szabályozás alapján a költségtérítés összege az alábbiak szerint alakul:

 • az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes költségeként legfeljebb munkaóránként átlagosan 4.400Ft kerül figyelembe vételre
 • optikai adathordozón átnyújtott másolat: adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 580 Ft/adathordozó
 • fekete-fehér másolat papíralapon (A/4 méret, vagy A/3 méret 10 másolt oldal felett): adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 12Ft/másolt oldal, illetve 24Ft/másolt oldal
 • színes másolat papír alapon (A/4 méret 10 másolt oldal felett): adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 130Ft/másolt oldal
 • színes másolat papír alapon (A/3 méret oldalanként): adathordozó közvetlen költsége, de legfeljebb 260Ft/másolt oldal 

III.  A közérdekű adatok teljesítésének rendje

Az igénylés beérkezésétől számított 15 napon belül a Hivatal eleget tesz a kérelemnek. Az adatigénylés határideje egy alkalommal további 15 nappal meghosszabbítható.

(Veszélyhelyzet esetén ezek a szabályok módosulnak, hosszabb válaszadási határidők érvényesek).

A közérdekű adat megismerésével kapcsolatos jogsérelemre hivatkozva az igénylő bejelentéssel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonos ügyfélszolgálat: kedd és csütörtök 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a +36 (30) 683-5969; +36

(30) 549-6838 telefonszámokon Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az igénylő bírósághoz fordulhat az igény elutasítása, vagy a teljesítésre nyitva álló (esetleg meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében.

 

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Gazdálkodási adatok

Támogatásban részesített Társasházak 2020

  visszafel

  Ügyfélfogadási rend

  Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

  Érvényes 2021. július 15-től

  A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
  A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
  Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
  Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
  Elektronikus ügyintézés: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

  Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


  A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

  Hétfő: 8.00 – 18.00
  Kedd: 8.00 – 16.00
  Szerda: 8.00 – 16.30
  Csütörtök: 8.00 – 16.00
  Péntek: 8.00 – 13.30


  A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

  Hétfő: 13.30-18.00
  Szerda: 8.15-16.30
  Péntek: 8.15-11.30


  Kérjük, foglaljon előre időpontot!

  A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

  A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

  Online időpontfoglalás az Anyakönyvi irodához és az Adóügyi irodához:
  https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu

  Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

   

  Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

  Online: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
  Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


  Pénztár

  A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


   Anyakönyvi iroda

  Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

  az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
  a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
  Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66


  Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

  Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
  Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


  Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

  Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
  Hétfő: 13.30-18.00
  Szerda: 8.15-16.30
  Péntek: 8.15-11.30


  Kapcsolatok

  A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben