Ügyintézés:  - Ügyfélfogadás  - E-Ügyintézés  - Ügyleírások  - Online időpontfoglalás Hasznos Szóljon bele Költségvetés:  - Költségvetés közérthetően  - Részvételi költségvetés 16 Akciónap Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság  - Józsefváros Újság (2021. szept 30-ig)  - Józsefváros Újság megjelenések (PDF) Józsefváros összefog Civil Városfejlesztés:  - Városkép  - Múlt-Jelen  - Zöld 8  - Csarnok Negyed  - Orczy negyed program  - A VIII. kerület védett épületei, építészeti értékei listája English
KERESÉS

Építmény-és telekadó

Adóköteles építmény vásárlása, létesítése, építése esetén és adóköteles telek vásárlása esetén a kerületben rendszeresített formanyomtatványt - adatbejelentést - kell kitölteni. 
 
2018. január 1-jétől 2020. július.15-ig adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozók.
 
2019. január 1-jétől az építményadó hatálya alá tartozik a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében meghatározott, az egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását szolgáló lakás, lakrész.
 
A gazdálkodó szervezetek számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés, az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatott ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével van lehetőség az elektronikus ügyintézésre.
 
Kire terjed ki az adófizetési kötelezettség: Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
 
Mi a teendő adókötelezettség keletkezésekor: Adóköteles építmény vagy telek eladása esetén az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, és az adásvételi szerződés másolatával kell az adatbejelentést megtenni.
 
Figyelem! Az, hogy az adásvételi szerződésnél ügyvéd működik közre, és hogy a tulajdonjog változása a földhivatalban bejegyzésre kerül, nem pótolja az adatbejelentést. Az eladónak és a vevőnek egyaránt be kell jelentenie az adóhatóságnál az eladás, illetőleg a vétel tényét, hiszen e nélkül a hatóság nem szerez tudomást a változásról.
 
Adatbejelentés benyújtásának elmulasztása esetén: Amennyiben az adózó egyáltalán nem tesz adatbejelentést, az önkormányzati adóhatóságnak törvényi lehetősége, hogy ellenőrzést folytasson le, illetőleg az ellenőrzésben feltárt adókülönbözetet elévülési időn belül több évre visszamenőlegesen megállapítsa.
 
Az Art. 202. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
 
Mulasztási bírság: az Art. 220. § szerint az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
 

 

Az építményadó mértéke

 

 

Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után

2015-2018

2019-től

 

az adóalap 100 m2-t meg nem haladó része után
500,-Ft/m2/év

 

az adóalap 100 m2-t meg nem haladó része után
500,-Ft/m2/év

 

 

az adóalap 100 m2-t meghaladó, de        1000 m2-t meg nem haladó része után
1.580,-Ft/m2/év

 

az adóalap 100 m2-t meghaladó, de         500 m2-t meg nem haladó része után
1.580,-Ft/m2/év

 

 

az adóalap 1000 m2-t meghaladó része után
1.820,-Ft/m2/év

 

az adóalap 500 m2-t meghaladó része után
1.898, -Ft/m2/év

 

 

A reklámhordozó utáni építményadó mértéke

2018.01.01-től hatályos

2018-tól 2020.07.15-ig

 

12.000 Ft/m2/év

 

Egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását szolgáló lakás, lakrész  után

2019.01.01-től hatályos

2019-től

1.898,-Ft/m2/év

 

 

 

 
         

 

 

A telekadó mértéke:
Az ingatlan nyilvántartás adatai szerint a telek m2-ben számított területe.
 
2015. január 01-től 330,-Ft/m2/év
 
Befizetési határidő: Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adót az erről szóló határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni.
A helyi adókat az adóhatóság bevallás alapján kivetéssel állapítja meg. Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.
 
Az építményadót a JVÖ Építményadó Számla 11784009-15508009-02440000, a telekadót a JVÖ Telekadó Számla 11784009-15508009-02510000 számlára kell megfizetni, bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal.
 
Adómentességek köre:

A Htv. 3. § (2) bekezdés alapján mentes az építmény adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár.
A Htv. 3. § (3) bekezdés értelmében a mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Az építmény- és telekadóban a mentesség az adóalanyok számára csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül.
 
 
Vonatkozó jogszabályok:
 
2017. évi CL. tv. (Art.) az adózás rendjéről,
2017. évi CLI. tv. (Air.) az adóigazgatási rendtartásról,
1990. évi C. törvény (Htv.) a helyi adókról,
a 2014. december 31-ig hatályban lévő építményadóról szóló többször módosított 55/2008. (XI.06.) számú önkormányzati rendelet (Rendelet)
a 2015. január 01. napjától hatályos építményadóról szóló, módosított 38/2014. (XI.13.) sz. önkormányzati rendelet (Har.)
a 2014. december 31-ig hatályban lévő telekadóról szóló többször módosított 56/2008. (XI.06.) számú önkormányzati rendelet (Rendelet),
a 2015. január 01. napjától hatályos telekadóról szóló, módosított 39/2014. (XI.13.) sz. önk. rendelet (Har.) szabályozzák.
 
Eljáró hatóság: jegyző

Osztály: 
Hatósági Ügyosztály, Adóügyi Iroda

Elérhetőség:
Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosztály, Adóügyi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. em. 204.
 
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30

 

Letölthető dokumentumok

Ügyintézők

Név
Munkakör
Telefon
E-mail
irodavezető459-2431
visszafel

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalban

Érvényes 2021. július 15-től

A Polgármesteri Hivatal címe: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
A Polgármesteri Hivatal központi száma : 06-1-459-2100
Ingyenesen elérhető zöld szám: 06-80-277-256
Támpont Információs Szolgálat : 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Elektronikus ügyintézés: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253

Figyelem! Gazdálkodó szervezetekkel kizárólag elektronikus ügyintézés történik (cégkapu vagy e-papír szolgáltatás). További információ: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/e-ugyintezes/253


A Polgármesteri Hivatal munkarendje:

Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 13.30


A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kérjük, foglaljon előre időpontot!

A Hivatalban az alább felsorolt kivételeken kívül (Pénztár, Anyakönyvi Iroda bizonyos ügytípusok, Közterület-felügyelet, Családtámogatási Iroda) előre egyeztetett időpont alapján van lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit és a munkatársak nevét és elérhetőségét itt találja: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/szervezeti-egysegek.

Online időpontfoglalás az Anyakönyvi irodához és az Adóügyi irodához:
https://idopontfoglalas.jozsefvaros.hu

Kivételes esetben a Támpont munkatársa segítségével előzetesen egyeztetett időpont nélkül is lehetőség van a személyes ügyintézésre, ha erre van szabad kapacitás.

 

Hol találja az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat?

Online: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/ugyleirasok
Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban található Támponton vagy az illetékes irodán


Pénztár

A pénztár időpontfoglalás nélkül minden hétfőn és szerdán 9.00-12.00 óráig, pénteken 9.00-11.00 óráig az alagsori házipénztárban tart nyitva.


 Anyakönyvi iroda

Az Anyakönyvi Iroda előzetes bejelentkezés nélkül fogadja minden munkanapon 8.15- 11.00 óráig az alábbi ügyekben érkező ügyfeleket:

az újszülöttek bejelentéséről szóló jegyzőkönyvek átadása ügyében a kórházi futárokat;
a VIII. kerület illetékességi területén belül történt új halálesetek bejelentésével kapcsolatban a temetkezési szolgáltatókat, hozzátartozókat.
Egyéb anyakönyvi ügyekben előzetesen kell időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken: https://old.jozsefvaros.hu/onkormanyzat/iroda/3-66


Közterület-felügyelet (1084 Budapest, Német u. 15.):

Személyes ügyfélfogadás munkanapokon 8.00-tól 16.00 óráig.
Előzetes időpontfoglalásra nincs szükség.


Családtámogatási Iroda (1082 Baross utca 66-68. bejárat a Németh utca felől)

Az alábbi időpontokban előzetes időpontfoglalás nélkül fogadja az ügyfeleket.
Hétfő: 13.30-18.00
Szerda: 8.15-16.30
Péntek: 8.15-11.30


Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben